Chess - First term programming project

download (150 Kb) including source code (Pascal 6)

Sorry, description only in czech
I kdyz me mozi za to titulovali jako silence nebo podobne, tak sem si zvolil vytvorit sachy. No co bych dodaval , stravil sem na tom bezesnej mesic a vetsinou je porazi i muj 12 letej bracha , ale zaplatpanbuch ze hrajou a hlavne ze sem za ne dostal plnej pocet bodu . Takze , jestli si chcete shodit sebevedomi ze vas porazi program , kterej bezne porazi osoba s IQ asi 75 tak to muzete zkusit.
 

Tady ty kecy dole pod tim , to je dokumentace ,kterou sem k tomu byl nucenej napsat, takze se pravdepodobne budete muset hodne nudit ,abyste to precetli a navic tam blbne diakritika.


TROCHA TEORIE
Pøi tvorbe svého programu jsem záhy zjistil , ~.e sem jaksi pøecenil své síly a ~.e stvoøit a.achy které by hrály alespoò o trochu lépe ne~. sedmileté dítì není tak lehké. Nicménì sem se sna~.il , aby respektovaly pravidla a tahy nebyli zase tak ùplnì nelogické. K návodu na na poèítaèové a.achy sem vyu~.il vedomosti z http://www.xs4all.nl/~verhelst/chess/programming.html  , které mì jenom utvrdili v obti~.nosti problému. Doporuèene postupy se pøevá~.nì sestavají z bitových operací ,které sice umo~.òují mnohem vìta.í rychlost a tedy hloubku prohledáváni , ale na druhou stranu jsou znacnì nepøehledné a te~.ko pochopitelné, proto sem zvolil pomalejsi ,ale pro mì srozumitelné "normální" algogoritmy. Dle teorie, a.achový  program pracuje na principu prohledávání stromu øea.ení va.ech mo~.ných tahù. Bohu~.el se ale tento strom rozrustá exponenciálnì s hloubkou prohledávání stromu,tak~.e pøi prùmìru 35 mo~.ností na jeden tah se velmi brzo dostaneme k nepøíjemným hodnotám ,napø. pro prohledáváni 2 tahy do hloubky  máme okolo 1 milionu mo~.ností a pro 3 tahy ji~. okolo 1 miliardy , co~. doká~.e zahltit i ten nejvýkonìja.í poèítaè.
1) Minimaxing
První zpùsob spoèívá ve vyu~.ítí "brutální síly" a prohledává va.echny mo~.né varianty pomocí rekurzní smyèky která v~.dy ohodnotí hodnotu provedeného tahu. Aby se odlia.ily vaa.e tahy od poèítaèe ,tak se v~.dy výsledek hluba.ího tahu zneguje. Napø. pokud budu hledat do hloubky 1 tahu tak se provede vzdy jeden tah poèítaèe a z nej se rekurzivnì vola ta samá smyèka ale s opaènou barvou,která provede va.echny mo~.né tahy soupeøe a ohodnotí je a vybere ten tah s nejvìta.í hodnotou a vratí tuto hodnotu mateøské smyèce ,ale se znaménkem mínus. Nyní se va.e opakuje pro dala.í tah atd.
2) Alfa Beta search
Je technika zalo~.ená na tom , ~.e nás nezajímá nejlepa.í tah ,ale staèí nam "dost dobrej tah", díky èemu~. nemusíme prohledávat celý strom øea.ení
a pokud máme dobré algoritmy na øazení výbìru tahù , tak umo~.òuje za stejný èas prohledat zhruba dvojnásobnou hloubku ne~. minimax.

Dále existují rùzné jiné techniky které jea.tì zvya.ují efektivnosti alfabeta prohledávání jako je napøíklad porovnáváni provádìních tahù s temi co jsme ji~. provedli a eliminace opakujicích se pozic (tzv. Hash Table) , nebo testování pouze nìjakého urèitého tahu o mìn~. se z nìkých dùvodù domíváme ,~.e bude velmi úspìa.ný (Killer heuristic).
 

PROGRAM
Ve svém programu sem vyu~.il varianty 1 , proto~.e i kdy~. se to na první pohled nezdá je u alfabeta prohledávání klíèové dobré øazení vybíraných tahù , které je jaksi mimo mé intelektové schopnosti. Program tedy vyu~.ívá "brutální sílù" , která je buhu~.el velmi èasovì naøoèná a ji~. pøi prohledávání do hloubky dvou tahu , to trvalo prùmìrnì minutu a pùl , co~. se mi zdá neùnosné a proto sem zkusil pou~.ít nìco na zpùsob killer heuristik a vybírat pouze ty tahy ,které se jeví lukrativnì, to znamená upøednostòovat tahy  ve kterých se berou figurky  proti ostatním a také jémné zvýhodnìní tahù figur oproti pìa.ákùm. Kombinací obou metod , konkrétnì plného prohledávání 1 tahu a náhodného prohledávání druhého, sem se dostal do rozumných èasových odezev okolo 20 sekund a relativnì ne tak ùplnì infantilních tahù. Nicménì nikdo nebrání trpìlivému tvoru aby si nastavil vìta.í hloubku prohledávání a dosáhl tak mo~.ná vìta.ích kvalit. V rámci zachování rozumné slo~.itosti sem se také nepokoua.el o nìjaké èlenìní fází hry jako profesionální programi (otevøení,hra a koncovka) ,pouze pokud uz se na sachovnici maly pocet figurek tak se automaticky zvysuje hloubka prohledavani, ale i tak kdyz se na sachovnici nachází ji~. pouze pár posledních figurek ,tak program jaksi bezcílnì provádí tahy jen aby nìco dìlal , pokud èirou náhodou nenarazí na mat (teda dle zkua.enosti ho spía. dostane).
Program lze nastavovat po pùl tazích , tedy pokue. chceme prohledávání  do hloubky 1 tahu musíme zadat 2 , pokud do 2 tahu tak 4 atd. (teda víc u~. ani nemá cenu proto~.e u~. pìt trvá 15 minut). Samozøejmì lze zadat i tøeba tøi.
Dále nastavení náhodného prohledávání. Jediná smysluplná hodnota je dvì (nebo 0 = vypnuto) ,proto~.e pøi jednièce ,by se mìlo podle mì dít to samé jako kdy~. se nastavý normální prohledávání o 1 hlouba. a náhodné se vypne , proto~.e nahodný vyhlédávání pracuje na principu ,~.e vybere nìkteré tahy poèítaèe a k nim prochází V`.ECHNY tahy soupere, tak~.e pokud je to jedna tak se prochazej pouze va.echny tahy a uspora je nulová . Pøi vya.a.í hodnotì ne~. 2 je zase jiný problém , proto~.e napø. pro tøi se teda vyberou pouze nìjaké tahy poèítaèe a k nim pouze nìjaké tahy soupeøe a k nim teprve vsechny tahy pocitace ,tak~.e je pravdìpodobné ~.e se pøehlídne nìjakej zakeønej tah soupeøe(ale kdo ví mo~.ná to funguje , chce to jenom vyzkoua.et) .
Nastaveni zobrazení prohledávání stromu sem vyu~.íval hlavnì pro ladìní , ale ponechal sem ho zde proto~.e je pøece jenom zajimavé prohlédnout si jak se procházej va.echy tahy a uvìdomit si co va.echno ten ubohý poèítaè stihne. Lze nastavit buï  na 1 , co~. znamena ~.e se dìsnym fofrem budou míhat figurky po a.achovnici dokud se neprohledá celý strom (pokud u toho nechcete stravit mladí tak bych si nastavil hloubku prohledávání tak max. na 3 ) , nebo na dvì , co~. znamena ~.e po ka~.dém proa.lém tahu se bude po~.adovat zmáèknout klávesa (velmi u~.iteèný kdy~. se vychytávaj mouchy), nebo na tøi , co~. je vypnuto.
Dale k potìa.e oka i ducha disponují a.achy dvìma velikostma, 200x200 pixelu s velmi schématickými figurkami (dobré pro ladìní , ale pøi høe trochu dost nepøehledné), nebo 400x400 s roztomilými figurkami ,které obìtavì vytvoøil mùj bratr.

Závìrem : Zkoua.el sem inteligenci mých a.achù jak s relativnì velkým okruhem ~.ivých lidí , tak proti jiným programùm. Zatímco proti poèítaèí to bylo v~.dy Waterloo , s lidma získaly obèas i òáký ten skalp.